ثبت نام متوسطه اول

دبیرستان سینا برای متوسطه اول، در پایه های هفتم، هشتم و نهم به تعداد محدود ثبت نام می کند.