آموزش تعاملی خلاقیت و مهارت؛
از طریق بازی و تجربه​
مدرس: سرکار خانم نیکان جعفری