می بالیم، 

به ایام خوش و خاطرات خوبی که با هم رقم زدیم!